OŚ.OP.2

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia  

KARTA USŁUGI OŚ.OP.2
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia  
Data zatwierdzenia:  2020-03-24 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Przedsiębiorcy, którzy zamierzają zrealizować na terenie Gminy Białobrzegi inwestycje mogąco znacząco oddziaływać na środowisko 
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 1, stanowisko ds. Ładu Przestrzennego
Telefon: (17) 224-03-50
Czas realizacji:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku

Do 60 dni od daty złożenia wniosku – w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 k.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz:

 • obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
 • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia  w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 

3. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa powyżej - mapa przedstawiająca dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca:

 • obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
 • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia  w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.  

4. Mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, obejmującym:

 • obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
 • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia  w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,

wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

W przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 3 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o którym mowa w pkt 2.

5. Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 62a ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego.  Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący:

 • obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
 • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,

z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa powyżej. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa powyżej, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10. 

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się  w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

 • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,
 • działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub
 • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia  w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 

7. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

8. W przypadku przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, planujących budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, analizę kosztów  i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia, zwaną „analizą kosztów i korzyści”, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.).

9. W przypadku uzyskania, w trakcie postępowania administracyjnego, postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawierający dane określone w ww. postanowieniu. Raport przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

10. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:

 • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • za ewentualne poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

- 205,00 zł - za wydanie lub zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- 17,00 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

- 5,00 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:

Gmina Białobrzegi Bank Spółdzielczy w Łańcucie Nr rachunku: 66917710212002300001010001

Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione  w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000  z późn. zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa. Zwolnione z opłaty skarbowej są:a. jednostki budżetowe,b. jednostki samorządu terytorialnego,c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi – w terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) .

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Igi&Iza@123Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Inne informacje: Brak

Kalendarz

Lipiec [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 6 Lipca 2022
Godzina: 10:07:13
Imieniny: Dominiki, Jaropełka i Łucji

Newsletter