SO.ASC.6

Uzupełnienie / sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

KARTA USŁUGI SO.ASC.6
Uzupełnienie / sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:

Wniosek o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu cywilnego może złożyć:

- osoba, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy lub ich pełnomocnik,

- osoba mająca interes prawny,

- prokurator.

Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, 
Pokój 11, Urząd Stanu Cywilnego
Telefon: (17) 224-03-52

Czas realizacji:

Bez zbędnej zwłoki. W sprawach wymagających przeniesienia do rejestru stanu cywilnego aktu(ów) stanu cywilnego stanowiących podstawę uzupełnienia w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 1.Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego  lub wniosek 
o sprostowanie aktu stanu cywilnego  wraz z załącznikami:
•    zagraniczny dokument stanu cywilnego, jeżeli sprostowanie aktu ma być dokonane na jego podstawie (dokument ten musi być uznawany w państwie wystawienia za dokument stanu cywilnego) lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny, wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.
•    uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję materiałów, jeżeli uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych,
•    pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
Do wglądu:
•    dokument stwierdzający tożsamość

Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

  •  39 zł za wydanie zupełnego odpisu aktu stanu cywilnego po uzupełnieniu / sprostowaniu.
  • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
  • Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje bezgotówkowo w Urzędzie Gminy lub  w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:

Gmina Białobrzegi

Bank Spółdzielczy w Łańcucie

Nr rachunku: 66917710212002300001010001

Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy: Od decyzji odmownej, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białobrzegach – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
  • Art. 35 oraz art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Inne informacje:

Wniosek o sprostowanie albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.

Sądowe sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli:

1) sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego;

2) sprostowanie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest możliwe wyłącznie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 1.

Sądowe uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratora, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu.

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 06:20:27
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter