SO.ELW.7

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców

KARTA USŁUGI SO.ELW.7
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:
 • osoba, której wniosek dotyczy lub  jej przedstawiciel ustawowy (np. rodzic dziecka)
 • pełnomocnik
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, 
Pokój 11, Urząd Stanu Cywilnego
Telefon: (17) 224-03-52

Czas realizacji: Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 7 dni.
Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców wraz z załącznikami:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) –
  w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w oryginale, do wglądu - w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu)
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia,
 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
 • Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, wnukowi) lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo w Urzędzie Gminy lub w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:

Gmina Białobrzegi

Bank Spółdzielczy w Łańcucie

Nr rachunku: 66917710212002300001010001

Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy: Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści (na podstawie art. 217 kpa) przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Inne informacje:

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, każda osoba może wnioskować o wydanie zaświadczenia wyłącznie w zakresie swoich danych. W przypadku działania w imieniu innej osoby należy posiadać pełnomocnictwo.

W przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu należy posiadać pełnomocnictwo od każdej pełnoletniej osoby objętej zaświadczeniem. Jeżeli zaświadczenie obejmuje osoby nieletnie lub ubezwłasnowolnione a wnioskodawca nie jest ich przedstawicielem ustawowym (np. rodzic) lub opiekunem prawnym to zobowiązany jest do uzyskania pełnomocnictwa od osoby uprawnionej.

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 07:40:28
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter