DG.ZKD.2

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

KARTA USŁUGI DG.ZKD.2
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Przedsiębiorca lub jego pełnomocnik
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 10, stanowisko ds. Administracyjnych i Działalności Gospodarczej
Telefon: (17) 224-03-57
Czas realizacji: Do 30 dni od daty złożenia wniosku
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
 5. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
 6. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej (pełnomocnictwo)
Dodatkowe uzgodnienia: Wójt wydaje zezwolenie po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białobrzegach o zgodności punktu sprzedaży z zasadami obowiązującymi na terenie Gminy Białobrzegi.
Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

a. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

b. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

c. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

a. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

b. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł, 

c. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z pózn.zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001

Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi – w terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)
 2. Uchwała Rady Gminy Białobrzegi nr XXXVII/280/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Białobrzegi miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Podk. z 2018r., poz. 3517)
 3. Uchwała Rady Gminy Białobrzegi nr XXXVII/279/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białobrzegi (Dz.U.Woj.Pod. z 2018r., poz. 3516)
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
  (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.1292 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Inne informacje:

Zezwolenia wydaje się oddzielnie ma następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 • powyżej 4,5%  do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 06:41:27
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter