KD.TD.3

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

KARTA USŁUGI KD.TD.3
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Data zatwierdzenia:  2020-04-03 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Wnioskodawca lub jego pełnomocnik
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 1, stanowisko ds. Infrastruktury Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego

Telefon: (17) 224-03-50
Czas realizacji: Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. Projekt organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu, pojazdów lub pieszych. Projekt powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót w przypadku, gdy nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 5. Kopia ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 6. Harmonogram robót w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
 7. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 8. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej i opłaty za  zezwolenie.
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogi:

 • zajęcie do 50% (włącznie) szerokości jezdni – 2,00 zł /m2,
 • zajęcie powyżej 50% szerokości jezdni- 4,00 zł/m2,
 • zajęcie pozostałych elementów pasa drogi- 1,00 zł /m2,
 • dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł /m2.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi – w terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470).
 3.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)
 4. Uchwała Nr XVI/115/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Białobrzegi
Inne informacje: Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi udzielonego w drodze decyzji administracyjnej.

Kalendarz

Lipiec [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 6 Lipca 2022
Godzina: 08:50:10
Imieniny: Dominiki, Jaropełka i Łucji

Newsletter