PO.P.1.

Określenie wysokości wymiaru podatku od nieruchomości - dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych

KARTA USŁUGI PO.P.1
Określenie wysokości wymiaru podatku od nieruchomości -
 dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych,
w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na dany rok podatkowy
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:
 • Osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej,
 • jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa
 •  jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową
 • pełnomocnik w/w podmiotów.
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 2, stanowisko ds. Podatków i opłat lokalnych

Telefon: (17) 224-03-51
Czas realizacji:

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty:

1.Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) wraz z wymaganymi załącznikami ( ZDN-1, ZDN-2)

 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 • opłata skarbowa w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika
Dodatkowe uzgodnienia: Brak wymagań
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • wniosek wolny od opłat,
 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5:Bank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001 Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.  z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w dniu złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.
Tryb odwoławczy: Nie przewidziany przepisami.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.900 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1170 z późn. zm.)
 3. Uchwała NR XIII/79/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków w Gminie Białobrzegi
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
 5. Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Białobrzegi   dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
Inne informacje:

Deklaracje podatkowe podatnik zobowiązany jest składać w następujących terminach:

 • Roczna- do 31 stycznia danego roku podatkowego,
 • Korekty- w terminie do 14 dni po zdarzeniu mającym wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub do 14 dni po zmianie mającej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego lub
  w terminie do7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia informacji podatkowej.
 • Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania- na rachunek indywidulany podatkowy lub na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do casu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca, za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Pliki do pobrania

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 07:05:39
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter