Aktualności

Nabór na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Białobrzegach wraz z funkcją opiekuna

Dodano: 23-05-2023

Wójt Gminy Białobrzegi

ogłasza nabór

na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Białobrzegach

wraz z funkcją opiekuna

 

I. Nazwa i adres jednostki: Samorządowy Żłobek w Białobrzegach,37-114 Białobrzegi 44

II. Określenie stanowiska: Dyrektor Żłobka ( ½ etatu), opiekun ( ½  etatu)

III. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku: 

1) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane kierunki: nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, położnictwo lub pielęgniarstwo),

2) posiadane kwalifikacje dla opiekuna: pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy, pedagog społeczno-wychowawczy, pedagog wczesnej edukacji, terapeuta pedagogiczny lub ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza,

3) obywatelstwo polskie,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5) kandydat na dyrektora nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

6) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

7) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

8) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

9) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

11) nieposzlakowana opinia,

12) nie został wydany wobec kandydata zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

IV. Wymagania dodatkowe do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1) znajomość następujących regulacji prawnych:

- ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

- ustawy o pracownikach samorządowych, 

- ustawy Kodeks pracy,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

- ustawy o ochronie danych osobowych,

oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw,

2) biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Word, Excel, Internet),

3) umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy i kierowane zespołem pracowników,

4) odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, terminowość, kreatywność,

5) wysoka kultura osobista,

6) mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.

V. Zakres wykonywanych zadań:

1) organizowanie pracy żłobka, zapewnienie prawidłowego wykonywania jego zadań,

2) koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań statutowych przez pracowników żłobka,

3) kierowanie działalnością żłobka i reprezentowanie go na zewnątrz,

4)  zatrudnianie, zwalnianie i wynagradzanie pracowników żłobka,

5) ustalanie wewnętrznej organizacji żłobka poprzez określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,

6) zapewnienie pracownikom żłobka bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków opieki;

7) ustalanie harmonogramu rekrutacji dzieci do żłobka oraz przeprowadzanie procesu rekrutacji dzieci,

8) opracowywanie rocznych planów finansowych i prowadzenie gospodarki finansowej żłobka,

9) gospodarowanie mieniem żłobka,

10) realizacja zadań określonych w statucie żłobka,

11) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku dzieci.

VI. Informacja o warunkach pracy:

 1. miejsce świadczenia pracy – Samorządowy Żłobek w Białobrzegach,  37– 114  Białobrzegi 44,
 2. umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ( ½  etatu – Dyrektor, ½ etatu-opiekun),
 3. planowany termin zatrudnienia – 1 wrzesień 2023 r.
 4. umowa na czas nieokreślony, a w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 5. obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 6. wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu,
 7. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
 8. praca przy monitorze ekranowym, praca z dziećmi w wieku do lat 3.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Nie dotyczy

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, 
 3. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samorządowego Żłobka w Białobrzegach,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie: dyplom ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych,  certyfikatów, świadectw, zaświadczeń  o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy: świadectw pracy, a w przypadku osób aktualnie zatrudnionych – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym
 8. oświadczenie o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 9. oświadczenie, ze kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 10. oświadczenie, ze kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego prze sąd
 11. oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 13. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 14. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021r. poz. 289 z późn. zm.),
 15. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór załącznik),
 16. inne dodatkowe dokumenty np. referencje.

IX. Informacje dodatkowe: Przed podjęciem zatrudnienia, kandydat będzie musiał przedstawić zaświadczenie  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w żłobku oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Urzędzie Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, pok. Nr 7 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Białobrzegach”  w terminie do dnia  07 czerwca 2023r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Białobrzegach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia  procesu naboru na stanowisko dyrektora żłobka,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1)

XI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, adres  e-mail: 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:

 • listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,
 • telefonicznie 17 224 03 52,
 • na adres e-mail 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona)  i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy, iż na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie przez Panią/Pana jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.

5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone  w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona).

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki do pobrania

Kalendarz

Czerwiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 18 Czerwca 2024
Godzina: 05:28:20
Imieniny: Elżbiety, Marka i Pauli

Newsletter