Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI

Dodano: 03-11-2023

Białobrzegi, dnia 03.11.2023 r.

ŁP.6733.6.2023

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI

o wydaniu decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977), dalej: upzp oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej: kpa,

Zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu w dniu 03.11.2023r. decyzji Wójta Gminy Białobrzegi znak: ŁP.6733.6.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 99,9 kWp” na działce nr ew. gr. 126/1 oraz na części działki nr ew. gr. 126/5 położonych w miejscowości Korniaktów Północny, gmina Białobrzegi.

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy Białobrzegi, pok. nr 1 w godz. 7³º - 15³º.

Kontakt z urzędem możliwy jest także drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres poczty elektronicznej) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu. Przekazanie materiału dowodowego na adres poczty elektronicznej możliwe będzie jedynie w sytuacji, gdy możliwa będzie jednoznaczna identyfikacja adresata poczty elektronicznej.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi.

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi (art. 53 ust. 1 upzp): http:// https://www.gmina-bialobrzegi.pl/.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: - tj. od dnia 03 listopada 2023 r. do dnia  17 listopada 2023 r.

Zawiadomienia przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 kpa).

 

Kalendarz

Czerwiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 18 Czerwca 2024
Godzina: 04:42:48
Imieniny: Elżbiety, Marka i Pauli

Newsletter