Aktualności

DODATEK OSŁONOWY – WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 31 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Dodano: 05-01-2022

DODATEK OSŁONOWY – WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 31 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

 

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Białobrzegi 4) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego)

Termin składania wniosków: od stycznia 2022r. do 31 października 2022r.

Termin wypłaty dodatków:

W przypadku złożenia wniosku do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

W przypadku złożenia wniosku od 1 lutego 2022 r. do 31 października  2022 r. do wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
  2. osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

  1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, może odebrać informację o przyznaniu dodatku osłonowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Białobrzegi 4, pokój nr 4.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Kalendarz

Lipiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 16 Lipca 2024
Godzina: 04:47:28
Imieniny: Eustachego, Mariki i Mirelli

Newsletter