Aktualności

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnion

Dodano: 23-12-2021

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna:

Art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 nr 34 poz.198 ze zm.),

Art. 149 § 3, art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020r. poz. 1359 t.j. ze zm.)

 

Wymagania wobec kandydatów

  1. pełna zdolność do czynności prawnych
  2. posiadanie pełni praw publicznych oraz władzy rodzicielskiej
  3. posiadanie nieposzlakowanej opinii

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora, w ramach którego kandydat składa m.in.:
a) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
b) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich oraz niepozbawieniu władzy rodzicielskiej,
c) oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019.1781 ze zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji, prosimy o składanie wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/ kuratora” osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach 37-114 Białobrzegi 4.

Osoby zakwalifikowane będą na wniosek sądu rekomendowane sądowi na jego wniosek o wskazanie kandydata na opiekuna/kuratora.

Termin zakończenia naboru - bezterminowo.

UWAGA!

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Sąd opiekuńczy może przyznać (ale nie musi) opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane na podstawie przepisów przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Kalendarz

Styczeń [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Informacje

Dzisiaj jest: , 23 Stycznia 2022
Godzina: 12:46:40
Imieniny: Fernandy, Jana i Rajmundy

Newsletter