Aktualności

Nabór na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Białobrzegach

Dodano: 14-05-2024

Wójt Gminy Białobrzegi

ogłasza nabór

na stanowisko

 Dyrektora Samorządowego Żłobka w Białobrzegach

 

I. Nazwa i adres jednostki: Samorządowy Żłobek w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 44

II. Określenie stanowiska: Dyrektor Żłobka

III. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane kierunki: nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, położnictwo lub pielęgniarstwo),

2) obywatelstwo polskie,

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4) kandydat na dyrektora nie figuruje w bazie nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Sesualnym z dostępem ograniczonym, 

5) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

6) kandydat nie jest jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

7) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

8) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

10) nieposzlakowana opinia,

11) nie został wydany wobec kandydata zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

IV. Wymagania dodatkowe do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1) znajomość następujących regulacji prawnych:

- ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych, 

- ustawy Kodeks pracy,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw,

2) biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Word, Excel, Internet),

3) umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy i kierowane zespołem pracowników,

4) odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, terminowość, kreatywność,

5) wysoka kultura osobista,

6) mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.

V. Zakres wykonywanych zadań:

1) organizowanie pracy żłobka, zapewnienie prawidłowego wykonywania jego zadań,

2) koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań statutowych przez pracowników żłobka,

3) kierowanie działalnością żłobka i reprezentowanie go na zewnątrz,

4) zatrudnianie, zwalnianie i wynagradzanie pracowników żłobka,

5) ustalanie wewnętrznej organizacji żłobka poprzez określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,

6) zapewnienie pracownikom żłobka bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków opieki;

7) ustalanie harmonogramu rekrutacji dzieci do żłobka oraz przeprowadzanie procesu rekrutacji dzieci,

8) opracowywanie rocznych planów finansowych i prowadzenie gospodarki finansowej żłobka,

9) gospodarowanie mieniem żłobka,

10) realizacja zadań określonych w statucie żłobka.

VI. Informacja o warunkach pracy:

1) miejsce świadczenia pracy – Samorządowy Żłobek w Białobrzegach,  – 114  Białobrzegi 44

2) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

3) planowany termin zatrudnienia – 1 wrzesień 2024r.

4) umowa na czas nieokreślony, a w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych   

5) obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie

pięciodniowym tygodniu pracy

6) wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu

7) warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami

8) praca przy monitorze ekranowym.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był mniejszy niż 6%.

VIII. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, 

3) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samorządowego Żłobka w Białobrzegach,

4) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie: dyplom ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych,  certyfikatów, świadectw, zaświadczeń  o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy: świadectw pracy, a w przypadku osób aktualnie zatrudnionych – zaświadczenie o zatrudnieniu,

6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( załącznik nr 1),

7) własnoręcznie podpisane oświadczenia (załącznik nr 2):

a) o stanie zdrowia,

b) o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

c) o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

d) że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

e) że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

f) że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniuz pełni praw publicznych

h) o nieposzlakowanej opinii,

i) że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art 31 ust. 1 pkt  ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (t. j. - Dz. U. z 2024r. poz. 104),

8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3),

9) inne dodatkowe dokumenty np. referencje.

IX. Informacje dodatkowe:

Przed podjęciem zatrudnienia, kandydat będzie musiał przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w żłobku oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Urzędzie Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, pok. Nr 7 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Białobrzegach”  w terminie do dnia  24 maja 2024r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu).Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia  procesu naboru na stanowisko dyrektora żłobka,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1)

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Białobrzegach.

XI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, adres e-mail: 
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
  • listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,
  • telefonicznie 17 224 03 52,
  • na adres e-mail 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Żłobka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe. Jednocześnie informujemy, iż na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie przez Panią/Pana jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie.Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.

5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

6. Posiada Pani/Pan:

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

- prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO),

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

7. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

WÓJT

mgr inż. Franciszek Masłoń

 

 

Kalendarz

Maj [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 28 Maja 2024
Godzina: 09:58:02
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter