Aktualności

Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Usług Wspólnych

Dodano: 05-02-2020

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  37-114 BIAŁOBRZEGI  4 OGŁASZA  NABÓR NA STANOWISKO PRACY w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach Główny księgowy

1. Wymagania niezbędne:

  a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, uzupełniające ekonomiczne  

      studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia

      praktyka w księgowości,

  b) obywatelstwo polskie,

  c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

      publicznych,

       d) nieposzlakowana opinia,

       e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

       f) kandydat nie powinien być skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko  

          obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz  

          samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo  

          skarbowe,

      g) kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

          przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisów oświatowych, ustawy o pracownikach samorządowych,  ustawy o ochronie danych osobowych,
 2. biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Word, Excel, Internet), znajomość obsługi programu finansowo – księgowego SOFTRES, portalu  sprawozdawczego GUS,
 3. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej i dyscypliny finansów publicznych,
 4. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, terminowość, punktualność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,
 5. mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

       a)  prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej CUW i jednostek obsługiwanych  

           zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

    b) prowadzenie rachunkowości CUW i jednostek obsługiwanych zgodnie   

        z obowiązującymi  przepisami,

    c)  dekretacja dokumentów księgowych CUW i jednostek obsługiwanych,

    d)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

    e)  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  

         z planami finansowymi CUW i jednostek obsługiwanych,

     f)  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

         operacji gospodarczych i finansowych z CUW i jednostek obsługiwanych,

     g)  kontrola pod względem formalnym, rachunkowym oraz zatwierdzanie do realizacji 

           dowodów księgowych,

     h) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych,

     i)  opracowywanie projektów planów finansowych na wniosek dyrektorów i kierowników

         jednostek obsługiwanych, projektów i planów finansowych CUW oraz sprawozdań

         opisowych z ich realizacji,

      j)  wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

      k) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania planu finansowego 

          oraz dokonywanie ich analiz,

      l) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu spraw finansowych,

     m) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora 

          CUW, dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: 

          zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi 

           w tym zakresie przepisami,

     n) czuwanie nad prawidłowością (pod względem finansowym) zawieranych umów przez

         dyrektora CUW oraz kierowników jednostek obsługiwanych dokonując ich 

         kontrasygnaty,

      o) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych CUW i jednostek obsługiwanych,

      p) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych,

      r) sprawowanie kontroli zarządczej w obszarze swojego działania.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   a) praca na charakter biurowy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń 

biurowych,

   b) umowa o pracę zawierana na czas nieokreślony, a w przypadku osób podejmujących po 

 raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym  - na 6 miesięcy,

   c) wymiar czasu pracy – pełny,

   d) obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie

       pięciodniowym tygodniu pracy,

   e) wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu,

   f) miejsce świadczenia pracy – Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach,  

      37 – 114  Białobrzegi 4, I piętro (budynek urzędu gminy),

   g) warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami

       powszechnie obowiązującymi (Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) 

       oraz wewnętrznymi regulaminami.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 0%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych,  certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór załącznik),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż: świadectw pracy, a w przypadku osób aktualnie zatrudnionych – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,

g)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu      

     w pełni z praw publicznych,

 1. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo przeciwko mieniu,  

      przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych

      oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za  

      przestępstwo skarbowe,

      i)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem za umyślne 

          przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j)   inne dodatkowe dokumenty np. referencje.

7. Informacje dodatkowe:

Przy zatrudnieniu, kandydat będzie musiał przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4, pok. Nr 9 lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Centrum Usług Wspólnych  w Białobrzegach”  w terminie do dnia  17 lutego 2020r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Białobrzegach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia  procesu rekrutacji  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1)

9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. , str. 1), dalej „RODO”  informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych  z siedzibą w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Anna Ortwein, tel.17 224 59 20, e-mail
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie w/w danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest dobrowolne. W tym przypadku może Pani/Pan w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody, nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia  i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone  w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do składnicy akt. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez kandydatów lub odsyłane za pośrednictwem poczty.
 6. Posiada Pani/Pan:

-  prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

- prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO),

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,        

   z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do cofnięcia zgody, w przypadku gdy była udzielona (art. 17 RODO) .

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kalendarz

Sierpień [2020]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 13 Sierpnia 2020
Godzina: 11:07:28
Imieniny: Elwiry, Hipolita i Radosławy

Newsletter