Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI

Dodano: 02-02-2024

BIAŁOBRZEGI, 02.02.2024r.

ŁP.6733.7.2023

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI

o wydaniu decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), dalej: upzp oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej: kpa,

zawiadamiam,

o wydaniu w dniu 02.02.2024r. decyzji Wójta Gminy Białobrzegi znak: ŁP.6733.7.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 1 w Białobrzegach o salę sportową oraz pomieszczenia do edukacji przedszkolnej” na działkach nr 529/2, 526/2, 526/3 położonych w miejscowości Białobrzegi, gmina Białobrzegi.

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy Białobrzegi, pok. nr 1 w godz. 7³º - 15³º.

Kontakt z urzędem możliwy jest także drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres poczty elektronicznej) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu. Przekazanie materiału dowodowego na adres poczty elektronicznej możliwe będzie jedynie w sytuacji, gdy możliwa będzie jednoznaczna identyfikacja adresata poczty elektronicznej.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi.

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi (art. 53 ust. 1 upzp): http:// https://www.gmina-bialobrzegi.pl/.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni:

- tj. od dnia 02 luty 2024 r. do dnia  16 luty 2024 r.

Zawiadomienia przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 kpa).

Pliki do pobrania

Kalendarz

Luty [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Informacje

Dzisiaj jest: , 25 Lutego 2024
Godzina: 12:17:25
Imieniny: Almy, Cezarego i Jarosława

Newsletter