Aktualności

Ogłoszenie o kontroli realizacji obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych

Dodano: 22-05-2024

 

OGŁOSZENIE

 

KONTROLA REALIZACJI OBOWIĄZKU POZBYWANIA SIĘ Z TERENU NIERUCHOMOŚCI NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH – OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Wójt Gminy Białobrzegi informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym obowiązkiem Urząd Gminy Białobrzegi rozpoczął wysyłkę pism do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Białobrzegi o wszczęciu kontroli.

Kontrola będzie polegała na przedłożeniu w Urzędzie Gminy Białobrzegi przez właścicieli nieruchomości kopii umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Białobrzegi oraz kopii dowodów uiszczenia opłat za tę usługę np. rachunek, faktura.

Nieokazanie ww. dokumentów będzie skutkowało wydaniem decyzji administracyjnej zgodnie z art. 6 ust. 5c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalającej wysokość opłaty jaką będzie ponosił właściciel nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Jednocześnie przypominam, że właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie w Urzędzie Gminy Białobrzegi, pok. nr 8 , w godzinach od 730 - 1530.

 

Kalendarz

Czerwiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 18 Czerwca 2024
Godzina: 04:53:41
Imieniny: Elżbiety, Marka i Pauli

Newsletter