Aktualności

Ogłoszenie o naborze

Dodano: 22-03-2024

WÓJT
GMINY BIAŁOBRZEGI
37-114 BIAŁOBRZEGI 4

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
KIEROWNIKA REFERATU FINANSÓW, BUDŻETU, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

 1. Wymagania niezbędne – kandydat powinien:
  1. posiadać obywatelstwo polskie;
  2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni z praw publicznych;
  3. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno - skarbowe;
  4. aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe o przestępstwa, o których mowa w pkt. 1c
  5. wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, preferowana specjalność rachunkowość lub finanse i rachunkowość;
  6. 4 lata łącznego stażu pracy
  7. doświadczenie co najmniej 3 lata pracy w księgowości,
  8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość  obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawy o podatku od towarów i usług,
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
  1. Mile widziane doświadczenie w rozliczaniu podatku Vat
  2. Mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.
  3. Mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych,
  4. Biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, ).
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy (organu);
  2. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy w zakresie dochodów ;
  3. Prowadzenie ewidencji planu finansowego urzędu gminy, wykonania planu dochodów w szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
  4. Prowadzenie bankowego rachunku podstawowego i bankowych rachunków pomocniczych budżetu;
  5. Sporządzanie planu finansowego Urzędu Gminy;
  6. Sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i należności, w tym w zakresie zadań zleconych;
  7. Sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych w zakresie należności;
  8. Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych Gminy i Urzędu Gminy;
  9. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych Gminy oraz skonsolidowanego bilansu oraz terminowe ich dostarczanie do odpowiednich organów;
  10. Przygotowanie projektów aktów prawnych w zakresie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, w tym w zakresie projektów realizowanych przy współudziale środków UE i innych źródeł zewnętrznych;
  11. Przygotowywanie projektów aktów prawnych i instrukcji w zakresie inwentaryzacji;
  12. Prowadzenie ewidencji rozliczeń jednostek organizacyjnych  oraz kont pomocniczych z budżetem;
  13. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu;
  14. Windykacja należności budżetowych;
  15. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie umarzania i rozkładania na raty należności budżetowych;
  16. Sporządzanie okresowych i rocznych zestawień obrotów i sald;
  17. Sporządzanie wymaganych przepisami prawa dokumentów i wydruków w ramach realizowanych czynności na stanowisku oraz w zakresie dziennika i księgi głównej;
  18. Prowadzenie ewidencji wpływów z pożyczek i kredytów oraz realizacja ich spłat;
  19. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowywania projektu budżetu, budżetu gminy oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w budżecie gminy, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz sprawozdań opisowych z realizacji budżetu;
  20. Zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy i koordynacja zadań należących do kompetencji Referatu;
  21. Kontrola poprawności ewidencji syntetycznej i analitycznej w systemie finansowo księgowym na poszczególnych stanowiskach Referatu;
  22. Dokonywanie kontrasygnaty umów i zamówień na dostawy i usługi w granicach upoważnień udzielonych przez Skarbnika Gminy;
  23. Zastępstwo w czasie nieobecności Skarbnika w pełnym zakresie;
  24. Współdziałanie w zakresie zadań stanowiska z jednostkami organizacyjnymi gminy;
 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny
  3. kserokopia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
  4. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wymaganą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
  5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  6. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. miejsce pracy - Urząd Gminy Białobrzegi, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych jedynie w platformę pozwalającą dostać się na parter budynku.
 2. wymiar czasu pracy - pełen etat
 3. dla osób zatrudnionych wcześniej na stanowisku urzędniczym umowa na czas nieokreślony – w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
 4. obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 5. wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu,
 6. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi pok. nr 7, lub pocztą na adres Urzędu Gminy Białobrzegi 37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu” w terminie do dnia 3.04.2024 r do godz. 15.3o.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 530)”.

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, adres e-mail: 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
 • listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,
 • telefonicznie 17 224 03 52,
 • na adres e-mail 
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy, iż na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie przez Panią/Pana jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona).
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Białobrzegi, dnia 2024-03-22

Pliki do pobrania

Kalendarz

Kwiecień [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22 Kwietnia 2024
Godzina: 08:57:45
Imieniny: Łukasza, Kai i Nastazji

Newsletter