Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dodano: 22-03-2024

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

37-114 BIAŁOBRZEGI 4A

 

O G Ł A S Z A   N A B Ó R

 

    NA STANOWISKO PRACY

ds. administracyjno – finansowych

 

1. Wymagania niezbędne:

a)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

 b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku administracja, prawo, kierunki ekonomiczne, 

d) posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy na podobnym stanowisku w zakresie obsługi administracyjno-finansowej,

e) kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a. znajomość obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

- ustawy Kodeks pracy,

- ustawy Karta Nauczyciela,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

- ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

- ustawy o ochronie danych osobowych i RODO,

- ustawy o pracowniczych planach kapitałowych,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

b. biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Word, Excel, Internet),

c. znajomość obsługi programu PŁATNIK, PŁACE VULCAN, PPK, portalu sprawozdawczego GUS,

d. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, punktualność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,

e. mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

a)   naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze  stosunku  pracy pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych (dalej „Centrum”) oraz w jednostkach obsługiwanych,

b) obliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego,

c) naliczanie i wypłacanie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi, według stopni awansu zawodowego nauczycieli,

d) sporządzanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli według stopni awansu zawodowego nauczycieli,

e) sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń dla pracowników Centrum oraz pracowników jednostek obsługiwanych,

f) wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków,  w tym:

- naliczanie i odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczanie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz podatków od osób fizycznych do urzędu skarbowego,

- sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniiowych i rozliczeniowych,

- sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS oraz dokumentów korygujących,

- sporządzanie deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego zgodnie  z obowiązującymi przepisami,

- wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu m.in. do banku oraz  do celów emerytalno - rentowych dla byłych  i obecnych pracowników Centrum   i jednostek  obsługiwanych,

 g) prowadzenie ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym ewidencji  udzielonych pożyczek na budowę, remont lub modernizację domu lub mieszkania dla pracowników Centrum oraz pracowników jednostek obsługiwanych,

 h) rozliczanie ryczałtów dla dyrektorów i kierowników jednostek obsługiwanych z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych,

 i) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,

 j) prowadzenie kompleksowej obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych,

 k) sporządzanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań GUS,

 l) gromadzenie, przechowywanie i przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji administracyjno-finansowej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)  praca na charakter biurowy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych,

b) wymiar czasu pracy – pełny etat,

c) umowa o pracę zawierana na czas nieokreślony; a w przypadku osób podejmujących  po  raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym  - na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych  (t. j. – Dz. U. z 2022r. poz. 530),

d) miejsce świadczenia pracy – Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach,  37 – 114  Białobrzegi 4A,

e) obowiązująca dobowa norma czasu pracy- 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,

f) wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu,

g) warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 0%.

6. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,(załącznik nr 1)
  5. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku osób aktualnie zatrudnionych – zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy na danym stanowisku,
  6. oświadczenia (załącznik nr 2)

-  o posiadaniu obywatelstwa polskiego

      -  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni z praw publicznych,

              -  że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  o stanie zdrowia,

       - o nieposzlakowanej opinii

g. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji (załącznik nr 3)

 h.  kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz  z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4A, pok. Nr 6 lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4A z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. administracyjno-finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach”  w terminie do dnia  03 kwietnia 2024r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia  procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j. – Dz. U z 2019r. poz. 1781) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. – Dz. U z 2022r. poz. 530)

8. Informacje dodatkowe:

Przy zatrudnieniu, kandydat będzie musiał przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych (t. j. – Dz. U z 2019r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. , str. 1), dalej „RODO”  jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4A.

2. Administrator wyznaczył  inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować:

 – listownie na adres Centrum Usług w Białobrzegach,

 – telefonicznie na numer tel.17 224 59 20,

 –  na adres e-mail

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona)  i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie w/w danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest dobrowolne. W tym przypadku może Pani/Pan w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody, nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia  i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.

5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do składnicy akt. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez kandydatów lub odsyłane za pośrednictwem poczty.

6. Posiada Pani/Pan:

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

- prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO),

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

   z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

-  prawo do cofnięcia zgody, w przypadku gdy była udzielona (art. 17 RODO) .

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Białobrzegi, dnia 22.03.2024r.                                                  DYREKTOR

                                                                              Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach

                                                                                                   Danuta Piech

 

Kalendarz

Kwiecień [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22 Kwietnia 2024
Godzina: 09:22:36
Imieniny: Łukasza, Kai i Nastazji

Newsletter