Aktualności

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BIAŁOBRZEGACH

Dodano: 08-06-2020

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach ogłasza nabór  na stanowisko ds. księgowości

  1. Wymagania niezbędne:

a)   ukończone studia wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe,

b)   obywatelstwo polskie,

c)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

        d)   nieposzlakowana opinia,

        e)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

        f)   kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

     2. Wymagania dodatkowe:

       a) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług,  ustawy o pracownikach samorządowych,  ustawy o ochronie danych osobowych,

     b) biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Word, Excel, Internet), znajomość obsługi programu finansowo – księgowego (SOFTRES, SYMFONIA, QNET), znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji  budżetowej oraz

          zasad gospodarki finansowej i dyscypliny finansów publicznych,

c) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, terminowość, punktualność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,

d) mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

      a)  prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług  Wspólnych w Białobrzegach w formie elektronicznej, 

b)  sporządzanie i wydruk dzienników ksiąg rachunkowych,

c)  rozliczanie podatku VAT z gminą, w tym sporządzanie miesięcznej deklaracji plików  JPK, wystawianie faktur sprzedaży dla kontrahentów, prowadzenie ewidencji rejestrów  sprzedaży i zakupu,

d) zapewnienie terminowego ściągania należności wynikających z zawartych umów, a  także egzekwowanie niezapłaconych należności i zobowiązań,

              e) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo – księgowej.

       4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

     a) praca na charakter biurowy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych,

     b) umowa o pracę zawierana na czas nieokreślony, a w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym  - na 6 miesięcy,

             c) wymiar czasu pracy – pełny,

             d) obowiązująca dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin  w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,

             e)   wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu,

             f)   miejsce świadczenia pracy – Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37 – 114  Białobrzegi 4, 

            g)  warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

     5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

   niepełnosprawnych wynosił 0%.

     6. Wymagane dokumenty:

        a) życiorys (CV),

        b) list motywacyjny,

        c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie ( ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych), zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

        d) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór- załącznik),

        e) kserokopie świadectw pracy,

         f) oświadczenie o stanie zdrowia,

g)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

        h)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)   inne dodatkowe dokumenty np. referencje.

     7. Informacje dodatkowe:

Przy zatrudnieniu, kandydat będzie musiał przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

     8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4, pok. Nr 9 lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach”  jak również można włożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach" w terminie do dnia  19 czerwca 2020r.  do godz. 1530 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Białobrzegach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia  procesu rekrutacji  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1)

    9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

     uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. , str. 1), dalej „RODO”  informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Anna Ortwein, tel. 17 224 59 20,  e-mail: 
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona)  i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie w/w danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest dobrowolne. W tym przypadku może Pani/Pan w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody, nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia   i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.
  5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do składnicy akt. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez kandydatów lub odsyłane za pośrednictwem poczty.
  6. Posiada Pani/Pan:

-  prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

- prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO),

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,        

   z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do cofnięcia zgody, w przypadku gdy była udzielona (art. 17 RODO) .

     7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

              w Białobrzegach

 

             mgr Danuta Piech

Kalendarz

Wrzesień [2023]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 28 Wrzesnia 2023
Godzina: 12:00:07
Imieniny: Libuszy, Wacławy i Wacława

Newsletter