Aktualności

OTWARTY KONKURS OFERT - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Dodano: 01-02-2024

W Ó J T   G M I N Y   B I A Ł O B R Z E G I

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w Gminie Białobrzegi w 2024 r. oraz zaprasza do składania ofert

 

I.Rodzaj zadań, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, terminy i warunki realizacji

 1. Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania publicznego
  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na zwiększaniu oferty aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez wspieranie drużyn harcerskich w 2024 roku
  .
 2. Cel zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez popularyzację metody harcerskiej jako działania alternatywne wobec uzależnień. Organizacja zbiórek harcerskich oraz rozwijanie pasji, tradycji lokalnych jako forma rozwoju i przeciwdziałanie negatywnym skutkom uzależnień.
 3. Odbiorcy zadań: dzieci i młodzież.
 4. Preferowane kryteria:

- jednodniowe akcje i obchody świąt harcerskich,

- organizacja obozów harcerskich i wyjazdów grupowych,

- organizacja zbiórek harcerskich,

- dostępność lokalu dla zrealizowania celów projektu,

- zadania prowadzone na terenie Gminy Białobrzegi oraz wyjazdy grupowe poza teren Gminy.

 1. Oczekiwane rezultaty zadania:

- liczba zorganizowanych jednodniowych akcji i obchodów świąt harcerskich,

- liczba zbiórek harcerskich,

- liczba zorganizowanych obozów harcerskich i wyjazdów grupowych,

- liczba odbiorców będących uczestnikami zadania,  

- liczba faktur za transport oraz zakup umundurowania, wyrobów medycznych
i artykułów biurowych na potrzeby uczestników będących odbiorcami zadania.

 1. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 20 000,00 zł.
 2. Zadanie mieści się w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Realizacja zadania obejmuje okres:  od  1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

II.Zasady przyznawania dotacji

 1. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy
  o powierzenie z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Białobrzegi oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne     z przyznaniem dotacji.
 5. Organ zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty dotacji.
 6. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do dokumentowania działań faktycznie podjętych i wskazania ich w sprawdzaniu; może to ująć poprzez np. listy uczestników, dokumenty księgowe lub inne narzędzia potrzebne do realizacji zadania.

 

III.Terminy i sposób składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi oferty w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na zwiększaniu oferty aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez wspieranie drużyn harcerskich w 2024 roku” oraz adresem zwrotnym oferenta.
 2. Termin składania ofert upływa z dniem 22.02.2024 r. do godz. 1530
 3. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone po terminie, złożone w niewłaściwy sposób tj. niezgodnie z ogłoszeniem konkursu tj. np. przesłane FAX-em, złożone na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie, złożone przez podmiot nieuprawniony bądź przez podmiot, który według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem albo błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione lub uzupełnione w wyznaczonym terminie.
 4. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta

 

IV.Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.02.2024 r. w Urzędzie Gminy w Białobrzegach pok. nr 8 o godz. 900.
 2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
  z 2018 poz. 2057).
 3. Oferta winna zawierać w szczególności:
 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 1. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna musi wskazać:

1) jakie działania w ramach realizacji tego zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

2) sposób reprezentacji organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wobec organu administracji publicznej.

Umowę zawartą pomiędzy organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1.

 1. Do oferty należy dołączyć:
 • kopię rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany, ważny 3 miesiące),
 • aktualny statut (w przypadku organizacji ubiegających się po raz pierwszy o dotację),
 • umowa partnerska  w przypadku wystąpienia partnera w wykonaniu zadania,
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 • oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych,
 • oświadczenia oferenta,
  1. Złożone oferty będą weryfikowane przez komisję konkursową pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja powołana zostanie przez Wójta Gminy Białobrzegi odrębnym zarządzeniem.
  2. Ocena ofert zgłoszonych do konkursu dokonana zostanie w oparciu  o następujące kryteria:

a)      formalne - ocena poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników,

b)      merytoryczne – ocena wg następujących kryteriów:

 • ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,
 • ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i pracy społecznej członków,
 • ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna, błędnie wypełniona lub podpisana przez osoby nieupoważnione, oferent będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia o ich wystąpieniu, ale tylko na etapie oceny formalnej oferty.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Białobrzegi w drodze zarządzenia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja Wójta jest ostateczna.
 3. O wynikach otwartego konkursu ofert, podmioty składające oferty zostaną powiadomieni indywidualnie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 4. Wyniki konkursu publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Białobrzegi  oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Białobrzegach.
 5. Organizacja dotowana, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązana jest do:

a)      wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,

b)      złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057) w ciągu 30 dni od jego zakończenia.

c)      dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innej dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 1. Dodatkowych informacji na temat ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Białobrzegi w pokoju Nr 8 lub telefonicznie pod numerem telefonu 17-224-03-57.
 2. W przypadku przyznania kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do złożenia skorygowanej kalkulacji przewidywanych kosztów oraz planu
  i harmonogramu (uwzględniających wysokość przyznanych środków) na realizację zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057, z późn. zm.). Wyżej wymienione dokumenty mają być opieczętowane pieczęcią Oferenta oraz podpisane przez osoby upoważnione.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem, a Gminą Białobrzegi zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
 4. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed lub po terminie jego realizacji określonym w umowie nie będą pokrywane ze środków dotacji.
 5. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż
10 %.
Naruszenie w/w postanowienia  uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

 

V. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim Wójt Gminy Białobrzegi nie realizował zadań publicznych tego samego rodzaju, w związku z czym nie poniesiono kosztów.

 

VI.Szczegółowe wymagania

 1. Jeden oferent  w ramach jednego zadania, może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. Oferta powinna zawierać informacje o posiadanych zasobach rzeczowych zapewniających wykonanie zadania. Informacje te należy zamieścić w Rozdziale IV pkt 2 oferty.

Kalendarz

Luty [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 24 Lutego 2024
Godzina: 10:52:31
Imieniny: Boguty, Bogusza i Macieja

Newsletter