Aktualności

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE do przedszkoli i klas 1 szkół podstawowych

Dodano: 28-01-2020

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

I. Do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi na rok szkolny 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (t. j.  – Dz. U z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.)

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci, które obecnie uczęszczają do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na rok szkolny 2020/2021 na wolne miejsca  w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów, zamieszkałych na terenie gminy, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, wymienione w Uchwale Nr XXIII/172/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2017r. poz. 1168)

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,   w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostały określone w Zarządzeniu Nr 8/2020  Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 28 stycznia 2020r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego               w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                         w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

  od  01.04.2020r.

  do 15.04.2020r.

 

 

od 01.06.2020r.

do 10.06.2020r.

2.

Zweryfikowanie przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,              w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,  o których mowa w art. 150  ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (t. j. - Dz. U z 2019r. poz. 1148             z późn. zm.)

 

 

od 16.04.2020r.

do 30.04.2020r.

 

 

od 12.06.2020r.

do 29.06.2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

 

05.05. 2020r.

 

 

30.06.2020r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica(opiekuna prawnego) kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

 

do 11.05.2020r.

.

do 07.07.2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości  listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego                w szkole podstawowej.

 

12.05.2020r.

 

08.07.2020r.

 

II. Do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi na rok szkolny 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi prowadzone jest w oparciu o  przepisy ustawy z dnia  14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (t. j.  – Dz. U z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.)

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący wymienione w Uchwale Nr XXIII/171/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi, zamieszkałych poza obwodem szkoły (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2017r. poz. 1167)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi, zostały określone w Zarządzeniu Nr 8/2020  Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 28 stycznia 2020r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz              z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                            w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

  od  01.04.2020r.

  do 15.04.2020r.

 

 

od 01.06.2020r.

do 10.06.2020r.

2.

Zweryfikowanie przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. - Dz. U z 2019r. poz. 1148                z późn. zm.)

 

 

od 16.04.2020r.

do 30.04.2020r.

 

 

od 12.06.2020r.

do 29.06.2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

 

05.05. 2020r.

 

 

30.06.2020r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

 

do 11.05.2020r.

.

do 07.07.2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

12.05.2020r.

 

08.07.2020r.

 

 

Kalendarz

Wrzesień [2020]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 23 Wrzesnia 2020
Godzina: 08:28:29
Imieniny: Bogusława, Liwiusza i Tekli

Newsletter