Aktualności

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Dodano: 11-09-2023

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0 – 17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białobrzegi


oznaczonej jako działka ewidencyjna:

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1811/10

0,5515 ha

392 723,00

40 000,00

objętej księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie.

Opis nieruchomości: teren płaski położony w centrum Białobrzeg przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Działka ma zapewniony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Ustalenia planu miejscowego:  U/P - Tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej.

Przeznaczenie terenu: pod realizację mało uciążliwej działalności usługowo - produkcyjnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 4 lat od daty nabycia na cel określony w programie zagospodarowania nieruchomości.

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Cena płatna jest przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • odebranie dokumentacji przetargowej w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi codziennie w godz. 7.3o do 15.3o lub pobranie ze strony internetowej lub BIP;
  • złożenie oferty, zgodnej z warunkami przedstawionymi w dokumentacji przetargowej;
  • przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach najpóźniej do dnia 13 października 2023 r. Datą wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule przelewu należy podać nr działki z dopiskiem wadium. Wadium wliczane jest do ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom, którzy odpadli w przetargu gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

Oferty pisemne należy składać w zapieczętowanej kopercie w Urzędzie Gminy pok. 7 do dnia
13 października 2023 r. do godz. 15.30 lub przesłać pocztą na adres urzędu. Na kopercie należy umieścić dopisek „Oferta na zakup działki 1811/10”.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. o godz. 10.oo w Sali Konferencyjnej Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, Białobrzegi 4 A. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu do Urzędu Gminy.

Wójtowi Gminy Białobrzegi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Klauzule umowne:

Gmina Białobrzegi zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania 4-ro letniego terminu zagospodarowania nieruchomości.

W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę – o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Umowa sprzedaży: O terminie zawarcia umowy kandydat na nabywcę zostanie zawiadomiony na piśmie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7  lub tel. 17 224 52 20.

Ogłoszenie wywiesza na tablicach ogłoszeń Urzędu w dniach od 11.09.2023 r.  do  18.10.2023 r. stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gmina-bialobrzegi.pl oraz BIP.

Kalendarz

Czerwiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 18 Czerwca 2024
Godzina: 05:33:37
Imieniny: Elżbiety, Marka i Pauli

Newsletter