Aktualności

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Dodano: 20-05-2019

Białobrzegi, dnia 2019-05-20

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0 – 17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza

P I E R W S Z Y   P R Z E T A R G   P I S E M N Y   N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białobrzegi

 

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2626/2 o pow. 0,1937 ha położona w Białobrzegach objęta księgą wieczystą RZ1A/00065754/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie

- cena wywoławcza 101 460,00 zł; wadium – 10 200,00 zł.

Opis nieruchomości: teren płaski położony w centrum Białobrzeg przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, kształt działki prostokątny. Na działce znajduje się sieć wodociągowa i gazowa. Położona jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Ustalenia planu miejscowego:  28 U/P - teren obiektów usługowych w tym usług komercyjnych i obiektów produkcyjnych, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Przeznaczenie terenu: pod realizację mało uciążliwej działalności produkcyjno – handlowo – usługowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 4 lat od daty nabycia na cel określony w programie zagospodarowania nieruchomości.

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Cena płatna jest przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • odebranie dokumentacji przetargowej w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi codziennie w godz. 7.3o do 15.3o lub pobranie ze strony internetowej i BIP;
  • złożenie oferty, zgodnej z warunkami przedstawionymi w dokumentacji przetargowej;
  • przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach najpóźniej do dnia 19 czerwca 2019 r. Datą wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule przelewu należy podać nr działki
    z dopiskiem wadium. Wadium wliczane jest do ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom, którzy odpadli w przetargu gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

Oferty pisemne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy pok. 7 do dnia
19 czerwca 2019 r. do godz. 15.30. Na kopercie należy umieścić dopisek „Oferta na zakup działki 2626/2”.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 12.oo w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu do Urzędu Gminy.

Wójtowi Gminy Białobrzegi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Klauzule umowne:

Gmina Białobrzegi zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania 4-ro letniego terminu zagospodarowania nieruchomości.

W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę – o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Umowa sprzedaży: O terminie zawarcia umowy kandydat na nabywcę zostanie zawiadomiony na piśmie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7  lub tel. 17 224 52 20.

Kalendarz

Lipiec [2020]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 2 Lipca 2020
Godzina: 11:54:42
Imieniny: Kariny, Serafiny i Urbana

Newsletter