Pomoc dla Ukrainy / Допомога Україні

Informacje dla uchodźców

Dodano: 16-03-2022

Jeśli wjechałeś na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 24 lutego 2022r i zamierzasz pozostać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Twój pobyt uznawany jest za legalny.

UZYSKANIE NUMERU PESEL

Uzyskanie numeru PESEL następuje na wniosek zawierający oświadczenie dotyczące wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Do wniosku dołącza się fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniającą wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego) i pobierane są odciski palców.

Wniosek zawiera dane urodzenia (płeć, data urodzenia, kraj urodzenia, miejsce urodzenia) i dane rodziców o ile zostały udokumentowane, może również podać: adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz wyrazić zgodę na wprowadzenie tych danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego.

Wniosek, składa się osobiście w siedzibie organu gminy w postaci papierowej, podpisany, wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

W imieniu dzieci wniosek, składa jedno z rodziców lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, jeżeli ustalenie tożsamości dziecka następuje w oparciu o dokumenty np. potwierdzające urodzenie. Tożsamość osób potwierdzana jest także na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem. W przypadku braku dokumentów, wnioskodawca składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Informacje dotyczące uzyskania numeru PESEL: 17 224 03 52.

Якщо ви в’їхали на територію Республіки Польщi з 24 лютого 2022 року і маєте намір залишитися на території Республіки Польщі, ваше перебування вважається законним.

 ОТРИМАННЯ НОМЕР PESEL

 Номер PESEL отримується за заявою, яка містить декларацію про в’їзд громадянина України на територію Республіки Польща безпосередньо з території України.

 До заяви додається фотографія особи, якій присвоєно номер PESEL (відповідає вимогам до фотографії для ID-картки) та знімаються відбитки пальців.

 Додаток містить дані про народження (стать, дату народження, країну народження, місце народження), а дані батьків, якщо вони підтверджені документально, також можуть вказувати: адресу електронної пошти, номер мобільного телефону та згоду на внесення цих даних до реєстру контактні дані та підтвердьте надійний профіль.

 Заява подається особисто за місцезнаходженням органу комунальної власності в паперовому вигляді, підписана, заповнена заявником або працівником цього органу на підставі даних, наданих заявником.

 Від імені дітей заяву подає один із батьків або особа, яка фактично опікується дитиною.  Якщо заява стосується дитини віком до 12 років, її не потрібно бути присутнім при поданні заяви, якщо особу дитини встановлено на підставі документів, наприклад, що підтверджують народження.  Особистість осіб також підтверджується на підставі проїзного документа, карти поляка або іншого документа з фотографією.  За відсутності документів заявник подає декларацію під страхом кримінальної відповідальності за подання неправдивої декларації.

 Інформація про отримання номера PESEL: 17 224 03 52.

EDUKACJA DZIECI Z UKRAINY

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad uczniem z Ukrainy w wieku szkolnym (7-15 lat) może złożyć do dyrektora szkoły wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły wraz z dokumentami tj. świadectwo szkolne, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie danej klasy lub etapu edukacyjnego, a w razie braku takich  dokumentów - pisemne oświadczenie.

Nauka uczniów ukraińskich może odbywać się w klasach ogólnodostępnych w szkołach podstawowych razem z dziećmi polskimi.

Mogą zostać również zorganizowane oddziały przygotowawcze dla uczniów ukraińskich, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z normalnej nauki.

Informacje dotyczące edukacji dzieci z Ukrainy można uzyskać pod numerem telefonu 17 224 59 20.

ОСВІТА ДІТЕЙ З УКРАЇНИ

 Батьки або особа, яка доглядає за учнем з України шкільного віку (7-15 років), може подати до директора школи заяву про зарахування до школи разом з документами, тобто шкільним атестатом, атестатом або іншим документом, що підтверджує закінчення навчання. даного класу чи навчального етапу, а за відсутності таких документів - письмову заяву.

Українські школярі можуть навчатися в звичайних класах початкової школи разом з польськими дітьми.

 Також можуть бути організовані підготовчі відділення для українських студентів, які не знають польську мову або знають її на рівні, недостатньому для нормальної освіти.

 Інформацію про навчання дітей з України можна отримати за телефоном 17 224 59 20.

POMOC SOCJALNA

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt jest legalny i zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje prawo do:

- świadczenia wychowawczego,

- świadczenia dobry start,

- rodzinnego kapitału opiekuńczego,

- dofinasowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Ponadto może ubiegać się o:

- świadczenia rodzinne,

- świadczenie pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej,

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę przeznaczone na utrzymanie.

Informacje dotyczące szczegółowych zasad udzielania wsparcia socjalnego można uzyskać pod numerem telefonu +48 796 592 781

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

 Громадянин України, перебування якого є законним і проживає з дітьми на території Республіки Польща, має право:

 - допомога на дитину,

 - забезпечити хороший початок,

 - сімейний капітал,

 - співфінансування зменшення плати за перебування дитини в яслах, дитячому клубі або з денним вихователем.

 Крім того, він може застосовуватися для:

 - сімейні пільги,

 - грошові та натуральні виплати із соціальної допомоги;

 - одноразова грошова допомога у розмірі 300 зл.  на особу, призначену для обслуговування.

 Інформацію про детальні правила надання соціальної підтримки можна отримати за телефоном +48 796 592 781

PRACA

Obywatel Ukrainy, który legalnie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uprawniony do wykonywania pracy, a także do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy.

Informacje dotyczące wsparcia w zakresie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: https://lancut.praca.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy

РОБОТА

 Громадянин України, який легально проживає на території Республіки Польща, має право працювати, а також реєструватися як безробітний або шукач роботи.

 Інформація про підтримку у сфері роботи на території Республіки Польща: https://lancut.praca.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy

OPIEKA MEDYCZNA

Obywatel Ukrainy, który legalnie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uprawniony do nieodpłatnej opieki medycznej.

Informacje dotyczące pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy

МЕДИЧНА ДОПОМОГА

 Громадянин України, який легально проживає на території Республіки Польща, має право на безкоштовне медичне обслуговування.

 Інформація про медичну допомогу громадянам України на території Республіки Польща: https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy

Kalendarz

Czerwiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 18 Czerwca 2024
Godzina: 05:07:08
Imieniny: Elżbiety, Marka i Pauli

Newsletter