Pomoc dla Ukrainy / Допомога Україні

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dodano: 21-03-2022

1. Komu przysługuje?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

2. Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

- za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,

- za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,

- warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;

- we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

3. Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

4. Termin rozpatrzenia. Weryfikacja danych przez gminę.

Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

5. W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

6. Sposób wypłaty.

Świadczenie wypłacane jest z dołu.

7. Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

- w Urzędzie Gminy Białobrzegi, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30;

- elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;

- drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37 – 114 Białobrzegi 4

Informacje ws. wniosku można uzyskać pod numerem 17 225 03 57 

Kalendarz

Lipiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 16 Lipca 2024
Godzina: 05:20:31
Imieniny: Eustachego, Mariki i Mirelli

Newsletter