Aktualności

Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Usług Wspólnych

Dodano: 25-02-2020

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  37-114 BIAŁOBRZEGI  4 OGŁASZA  NABÓR NA STANOWISKO PRACY w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach Główny księgowy

1.    Wymagania niezbędne:
a)   ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, uzupełniające ekonomiczne  
       studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia 
       praktyka w księgowości,
b)   obywatelstwo polskie,
c)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  
      publicznych,
      d)   nieposzlakowana opinia,
      e)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
      f)   kandydat nie powinien być skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko  
           obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz  
           samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo  
           skarbowe,
     g)  kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  
          przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisów oświatowych, ustawy o pracownikach samorządowych,  ustawy o ochronie danych osobowych,
b)    biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Word, Excel, Internet), znajomość obsługi programu finansowo – księgowego SOFTRES, portalu  sprawozdawczego GUS,
c)    znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej i dyscypliny finansów publicznych, 
d)    umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, terminowość, punktualność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,
e)    mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.

 3. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:
       a)  prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej CUW i jednostek obsługiwanych   
           (placówek oświatowych, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białobrzegach,   
     Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach oraz Zakładu Gospodarki  
     Komunalnej w Białobrzegach) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b)  prowadzenie rachunkowości CUW i jednostek obsługiwanych zgodnie    
      z obowiązującymi  przepisami,
c)   dekretacja dokumentów księgowych CUW i jednostek obsługiwanych, 
d)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
e)   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych   
      z planami finansowymi CUW i jednostek obsługiwanych,
 f)  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących  
      operacji gospodarczych i finansowych z CUW i jednostek obsługiwanych,
 g)  kontrola pod względem formalnym, rachunkowym oraz zatwierdzanie do realizacji  
      dowodów księgowych,
 h)  prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych,
 i)   opracowywanie projektów planów finansowych na wniosek dyrektorów i kierowników 
      jednostek obsługiwanych, projektów i planów finansowych CUW oraz sprawozdań 
      opisowych z ich realizacji,
j)   wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
k)  sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania planu finansowego  
     oraz dokonywanie ich analiz,
l)   sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu spraw finansowych,
m)  opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora  
      CUW, dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:  
      zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi  
      w tym zakresie przepisami,
n)   czuwanie nad prawidłowością (pod względem finansowym) zawieranych umów przez 
      dyrektora CUW oraz kierowników jednostek obsługiwanych dokonując ich  
      kontrasygnaty,
o)   rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych CUW i jednostek obsługiwanych,
p)   gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych, 
r)    sprawowanie kontroli zarządczej w obszarze swojego działania.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 a)  praca na charakter biurowy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń
biurowych,
 b)  umowa o pracę zawierana na czas nieokreślony, a w przypadku osób podejmujących po  
raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym  - na 6 miesięcy,
 c)  wymiar czasu pracy – pełny,
 d)  obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie 
       pięciodniowym tygodniu pracy,
 e)   wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu,
 f)   miejsce świadczenia pracy – Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach,   
      37 – 114  Białobrzegi 4, I piętro (budynek urzędu gminy), 
 g)  warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami
       powszechnie obowiązującymi (Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych)  
       oraz wewnętrznymi regulaminami.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 0%.

6. Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie ( ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych), zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
d)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór- załącznik),
e)    kserokopie świadectw pracy, a w przypadku osób aktualnie zatrudnionych – zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia,
f)    oświadczenie o stanie zdrowia,
g)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu       
     w pełni z praw publicznych,
h)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo przeciwko mieniu,  
      przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych 
      oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za  
      przestępstwo skarbowe,
      i)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem za umyślne  
           przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j)   inne dodatkowe dokumenty np. referencje.

7.    Informacje dodatkowe:
Przy zatrudnieniu, kandydat będzie musiał przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. 

8.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście  w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4, pok. Nr 9 lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Centrum Usług Wspólnych  w Białobrzegach”  w terminie do dnia  09 marca 2020r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Białobrzegach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia  procesu rekrutacji  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1)

9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. , str. 1), dalej „RODO”  informuję że: 
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4.
2.    Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Anna Ortwein, tel. 17 224 59 20, e-mail a.ortwein@gmina-bialobrzegi.pl 
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie w/w danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest dobrowolne. W tym przypadku może Pani/Pan w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody, nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.
5.    Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone  w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do składnicy akt. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez kandydatów lub odsyłane za pośrednictwem poczty.
6.    Posiada Pani/Pan: 
-  prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 
- prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO), 
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,         
   z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do cofnięcia zgody, w przypadku gdy była udzielona (art. 17 RODO) .
7.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do  
      Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Kalendarz

Kwiecień [2020]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: , 5 Kwietnia 2020
Godzina: 07:47:44
Imieniny: Ireny, Kleofasa i Wincentego

Newsletter