Aktualności

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

Dodano: 08-01-2019

Roztrzygnięcie konkursu  na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r. (I półrocze) - w miejscowościach.

 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019

WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na realizację zadania publicznego Gminy Białobrzegi w roku 2019 pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r. (I półrocze) – w
miejscowościach”

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) , art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U  z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Uchwałą Nr II/14/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 76/2018 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w roku 2019

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej z dnia 8 stycznia 2019  roku, powołanej Zarządzeniem Nr 80/2018 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2018 roku, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej i sportu polegającego na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych w 2019 r - powierzenie realizacji zadania publicznego w okresie
01 stycznia 2019 r . do dnia 30 czerwca 2019 r., w miejscowościach:

 • Białobrzegi,
 • Wola Dalsza,
 • Budy Łańcuckie/lewa/,
 • Budy Łańcuckie/prawa/, Korniaktów Płd.,
 • Korniaktów Płn.

ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Białobrzegi Nr 79/2018 z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Białobrzegi w 2019 r. (I półrocze).

 1. Realizację zadania pn:
 1. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
  w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r (I półrocze) – Białobrzegi, powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,BRZEG” z siedzibą w Białobrzegach i przyznaję dotację w kwocie 20 900,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych 00/100),
 2. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
  w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r (I półrocze) – Wola Dalsza, powierzam organizacji Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy w Woli Dalszej, z siedzibą w Woli Dalszej i przyznaję dotację w kwocie 26 400,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych 00/100),
 3. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
  w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r (I półrocze) – Budy Łańcuckie /lewa/, powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,SITOWIANKA”, z siedzibą  w Budach Łańcuckich i przyznaję dotację w kwocie 26 100,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto złotych 00/100),
 4. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
  w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r (I półrocze) – Budy Łańcuckie /prawa/, Korniaktów Płd., powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,BUDOVIA”, z siedzibą w Budach Łańcuckich i przyznaję dotację w kwocie 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100),
 5. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
  w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r (I półrocze) – Korniaktów Północny, powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,UNIA”, z siedzibą
  w Korniaktowie Północnym i przyznaję dotację w kwocie 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania, zgodnie ze wzorem określonym w  Załączniku 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300)

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania

Kalendarz

Czerwiec [2019]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nadchodzące wydarzenia

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 19 Czerwca 2019
Godzina: 10:45:47
Imieniny: Gerwazego, Protazego i Sylwii

Newsletter