BGK.B.3

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

KARTA USŁUGI BGK.B.3
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Data zatwierdzenia:  2020-03-24 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Inwestor lub jego pełnomocnik
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 1, stanowisko ds. Ładu Przestrzennego
Telefon: (17) 224-03-50
Czas realizacji: Do 2-ch miesięcy od daty złożenia wniosku. Do terminu nie wlicza się okresu czasu, w którym dokonywane są uzgodnienia z organami dokonującymi uzgodnień projektu decyzji.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 2. Kopia mapy zasadniczej/katastralnej2) w skali 1:500/1:1000/1:20002)3) obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem1) (3 egz.).
 3. Graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych.
 4. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko6).
 5. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (podmioty prawne) wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku 
 6. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 7. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • 107 zł od dokonania czynności urzędowej tj. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
 • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina Białobrzegi Bank Spółdzielczy w Łańcucie Nr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi – w terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Inne informacje: Brak

Kalendarz

Grudzień [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 9 Grudnia 2021
Godzina: 01:37:05
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława

Newsletter